1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de diensten van Ondernemerscoöperatie HarveyBloom U.A., welke coöperatie hierna wordt genoemd HarveyBloom.
 2. HarveyBloom laat de uitvoering van haar diensten aan een opdrachtgever (Cliënt) over aan leden en aangeslotenen. Deze leden en aangeslotenen zijn natuurlijke en rechtspersonen. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van HarveyBloom worden daarmee tevens de leden en aangeslotenen bedoeld. De personen die bij de uitvoering van de dienstverlening door HarveyBloom worden ingezet worden hierna en in overeenkomsten aangeduid als Professional. Een lid of aangeslotene van HarveyBloom wordt hierna en in overeenkomsten aangeduid als Professional.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen, die aan HarveyBloom wordt verleend.
 4. Iedere Professional die door of middels HarveyBloom bij de dienstverlening van HarveyBloom wordt ingeschakeld, kan zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Bij de uitvoering van werkzaamheden zal de Professional de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen en zich naar beste inzicht en vermogen inspannen. De werkzaamheden betreffen altijd een inspanningsverbintenis.
 6. Iedere opdracht wordt geacht te zijn verstrekt en aanvaard door HarveyBloom, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde Professional wordt uitgevoerd. HarveyBloom is gerechtigd een Professional aan te wijzen om de werkzaamheden te verrichten. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden hiermee uitdrukkelijk ter zijde gesteld.
 7. Iedere aansprakelijkheid wordt beheerst door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Professional die zorgdraagt voor de uitvoering van de specifieke werkzaamheden en is beperkt tot het bedrag dat in de specifieke situatie uit hoofde van de verzekering wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico. Indien sprake is van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering van HarveyBloom prevaleert deze in rangorde en geldt voor het overige hetgeen is bepaald in dit artikellid.
 8. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Professional beperkt tot het bedrag dat voor de specifieke werkzaamheden, in verband waarmee de schade is ontstaan, in rekening is gebracht met een maximum van € 20.000,-.
 9. HarveyBloom is nimmer direct betrokken bij de uitvoering van de specifieke werkzaamheden. Iedere aansprakelijkheid van HarveyBloom die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht is derhalve uitgesloten.
 10. HarveyBloom en Professional verlenen diensten uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de verrichten werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen. Client vrijwaart HarveyBloom en Professional van vorderingen van derden als gevolg van de door Professional ten behoeve van Cliënt verleende diensten.
 11. Zowel gedurende als na afloop van opdracht zal Cliënt, noch aan haar gelieerde ondernemingen, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HarveyBloom enige zakelijke relatie aangaan, zowel direct als indirect, met een Professional, ook als Professionals niet direct werkzaamheden uit hoofde van een opdracht aan Client heeft uitgevoerd. Bij overtreding van dit artikel is Cliënt aan HarveyBloom een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 30.000,- voor iedere overtreding en € 1.500,- voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, onverminderd het recht van HarveyBloom om naast deze boete schadevergoeding te vorderen.
 12. Tenzij anders overeengekomen zal geen enkele overeenkomst tussen HarveyBloom en Professional enerzijds en Cliënt anderzijds strekken tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom.
 13. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de overige bepalingen onverlet en zal aan de betreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis worden toegekend.
 14. Op de rechtsverhouding tussen HarveyBloom en Professional enerzijds en Cliënt anderzijds is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.